หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 2(ภาคเรียนที่ 1/2564) กลับหน้าหลัก
ในที่ปรึกษาของอาจารย์
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสำหรับการคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 จากภาพเอกซเรย์ทรวงอก โดยใช้เทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลภาพ 1. นางสาวชลดา บัวจันทร์
2. นางสาวธัญชนก รังแก้ว
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 9:00-12:00
ระบบจัดการความปลอดภัยขององค์กร 1. นางสาวอภิญญา อันละคร
2. นายทศพล ประเสริฐโส
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00
ระบบจัดการความปลอดภัยเครือข่ายขององค์กร 1. นางสาวกรรณิกา ประโมสี
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00
ระบบเว็บไซต์ตลาดกลางซื้อขายแพ็กเก็ตท่องเที่ยว 1. นาย ชญานันท์ บุญมาเลิศ
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 9:00 น.
ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการการขายสินค้า ณ จุดบริการ (POS on Cloud Service) 1. นางสาวพนารัตน์ ศรีพุทธา
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 09.00-12.00
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU