หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 2(ภาคเรียนที่ 3/2559) กลับหน้าหลัก
ในที่ปรึกษาของอาจารย์
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
Applicationการจองตั๋วรถทัวร์ บริษัทรุ่งประเสริฐ์ทัวร์บนระบบAndroid 1. นางสาวกุลวดี สุวรรณศิริ
2. นางสาววรางคณา ชูรัตน์
อ.เมธาพร อบทอง 17.00-21.00
การจัดการความปลอดภัยของ Server ในองค์กรธุรกิจด้วย SUSE Firewall 1. นางสาวอภิญญา อันละคร
2. นายทศพล ประเสริฐโส
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
การจัดการความปลอดภัยบน Windows Server 2012 r2 1. นางสาวจันจิรา วงชาลี
2. นางสาวอรษา สิงหาทอ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.30-16.30
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นค้นหาข้อมูลคณาจารย์ คณะบัญชีและการจัดการ 1. นางสาวอารีรัตน์ พืชศิลา
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.30-16.30
ระบบการจัดการเครือข่ายบน Desktop 1. นางสาวศราภรณ์ คำทอง
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.30-16.30
ระบบจัดการเครือข่ายด้วย Smartphone 1. นางสาวสุภาวรรณ ยมสูงเนิน
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.30-16.30
ระบบจัดการเครือข่ายบน Windows Server 1. นางสาวกุหลาบ แสนลด
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.30-16.30
ระบบจัดการร้านค้าประดับยนต์ 1. นายศุภวัฒน์ ชูรัก
2. นายอภิรักษ์ โนนเปือย
อ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
ระบบบริหารจัดการการเช่ารถสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวด้วยคิวอาร์โค้ด 1. นายสิทธิชัย เมืองแสน
2. นายจิตรภัตร์ ศรีเฉลา
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี 8.00-17.00
ระบบบริหารจัดการฟาร์มกุ้ง 1. นางสาวเจนจิรา ไชยศรี
2. นางสาวสุธารินี นามบันลือ
อ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
ระบบบริหารจัดการฟาร์มไก่ตักศิลาเบตง 1. นางสาววิมพ์วิภา เขตเจริญ
2. นางสาวสุภาพร ดรพานเหล็ก
อ.เมธาพร อบทอง 17.00-21.00
ระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ 1. นายวัศพล ทาแดง
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.30-16.30
ระบบบริหารจัดการร้านเด่นซาลาเปา 1. นางสาวเพ็ชรรัตน์ ชัยแสนสุข
2. นายพนมรุ้ง เจียมตัว
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี 8.00-17.00
ระบบสารสนเทศการจัดทำสำเนาเอกสาร (Copy Print) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายวรัชญ์ พิมพ์พิสุทธิพงศ์
2. นางสาวสกุนตลา มุสิกะ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอพาน 1. นางสาวภัทรียา พันชมภู
2. นางสาวณัฐธิดา ทองหล่อ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.30-16.30
เว็ปไวต์ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1. นายธนาพล สมปัดสา
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
แอพพลิเคชั่นแนะนำและวางแผนท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายเชวงศักดิ์ ประกอบเสริม
อ.เมธาพร อบทอง 17.00-21.00
แอพพลิเคชั่นบทสวดมนต์ 1. นายจิตรภณ ฤทธิแผลง
2. นายธีรพงษ์ วงศ์คำจันทร์
อ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU