หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 1(ภาคเรียนที่ 3/2559) กลับหน้าหลัก
ในที่ปรึกษาของอาจารย์
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
1. นายณัฐวุฒิ อุดศรี
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
1. นายณัฐวุฒิ อุดศรี
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
การจัดการความปลอดภัย Cloud Computing บน Windows Server 2016 1. นางสาวสุกัญญา ฝ่ายสิงห์
2. นางสาวอนุธิดา สีคังไพ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.30-16.30
การจัดการความปลอดภัยของ Server ในองค์กรธุรกิจด้วย SUSE Firewall 1. นางสาวอภิญญา อันละคร
2. นายทศพล ประเสริฐโส
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.30-16.30
การจัดการความปลอดภัยของระบบเครือข่ายทางธุรกิจด้วย Shorewall Firewall 1. นางสาวศรินยา แสงจำรัสชัยกุล
2. นางสาวขนิษฐา เนื่องไชยศ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.30-16.30
การจัดการความปลอดภัยของระบบเครือข่ายทางธุรกิจด้วย Tripwire IDS 1. นางสาวนัจนันท์ ภูลายดอก
2. นางสาวสุพัตรา พระบรรเทา
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.30-16.30
การจัดการความปลอดภัยของระบบเครือข่ายธุรกิจด้วย Zeroshell Firewall 1. นางสาวจุฑากรณ์ โพธิ์สะอาด
2. นางสาวพนิดา โฉมเกษม
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.30-16.30
การจัดการความปลอดภัยระบบ Streaming Server 1. นายธวัช จันทร์เต
2. นางสาวอารียา วันกำมิโก
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.30-16.30
การจัดการความปลอดภัยระบบเครือข่ายธุรกิจด้วย m0n0wall 1. นางสาวทิพย์สุดา ผาดไธสง
2. นายศาสตรวัต โชติรัตน์
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.30-16.30
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพจบ้านสี่ขา-สารคาม 1. นางสาวสุกัญญา มงคุณคำชาว
2. นางสาวสุปราณี สารมานิตย์
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบ Cloud Computing ด้วย OpenStack 1.
2. นายอนุพงศ์ โสภาพ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.30-16.30
ระบบการขายสินค้าโอทอปออนไลน์ 1. นางสาวศศิธร แจ้งห้วย
2. นางสาวสาวิตรี เยี่ยมรัมย์
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบการจองโรงแรมแคคตัส จ.ขอนแก่น 1. นางสาวจนัญญา คงเครือ
2. นางสาวสสิมาพร พลแสน
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
ระบบการจองโรงแรมแคคตัส จ.ขอนแก่น 1. นางสาวจนัญญา คงเครือ
2. นางสาวสสิมาพร พลแสน
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบการจัดการ การรับซื้อ-ขาย ยางพารา ออนไลน์ 1. นางสาวกวีรัตน์ แก้วตระกูล
2. นายปราโมทย์ สกุลฮูฮา
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี 8.00-17.00
ระบบการจัดการความปลอดภัยบนเว็บไซต์ E-Commerce 1. นายเอกภพ เชิงหอม
2. นางสาวนันตภรณ์ ปิ่นคำ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.30-16.30
ระบบจัดการข้อสอบออนไลน์ 1. นางสาวนวพรรษ์ แสนหล้า
2. นางสาวอินทุอร เต็งจิรสิน
อ.เอกชัย แน่นอุดร 08.30-12.00 น.
ระบบจัดการคลังสินค้าด้วย Mobile แอพลิเคชั่น 1. นางสาวบาหยัน ตะวัน
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี 8.00-17.00
ระบบจัดการเว็บไซน์ร้านแอปเปิ้ล สกรีน 1. นางสาวจารุวรรณ ไชยสุวรรณ์
2. นางสาวปริมประภา ทองยศ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบจัดการหอพักออนไลน์ (หอลัดดา ต.ขามเรียง จังหวัดมหาสารคาม) 1. นายคณิต ชินดา
2. นายณัฐวุฒิ อุดศรี
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบซื้อ-ขาย เครื่องเสียงติดรถยนต์ ร้านมิวสิคซาวด์ จังหวัดมหาสารคาม 1. นายพิทยา โคตรโสภา
อ.เอกชัย แน่นอุดร 08.30-12.00 น.
ระบบบริหารจัดการ การขอพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพงษ์นฤทธิ์ แก้วตา
2. นางสาวพรนิภา จันทีเทศ
อ.เอกชัย แน่นอุดร 08.30-12.00 น.
ระบบบริหารจัดการการผลิตรองเท้า 1. นางสาวศิวาพร ชมภูทัศน์
2. นางสาวกุสุมา ตู้แก้ว
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี 8.00-17.00
ระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า 1. นายปรัชญากรณ์ วรรณชัย
2. นายไตรภพ พันเสนา
อ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
ระบบบริหารจัดการข้อมูลรับซื้ออ้อยจากเกษตรกร บ้านห้วยเดื่อเหนือ ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 1. นายณรงค์ฤทธิ์ มีชัย
2. นายเอกชัย พาคำมี
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 17.00 -21.00 น.
ระบบบริหารจัดการคลินิกทันตกรรม สมายพลัส จ.ชลบุรี 1. นางสาวพัชรพร โอภาโส
2. นางสาวศิริลักษณ์ ชมภูเขา
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 17:00 - 21:00 น.
ระบบบริหารจัดการคลินิกรักษาสัตว์ กิ่งแก้ว จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวพรสวรรค์ ลาภทรัพย์ทวีคูณ
2. นางสาวเปรมประภา ไยเกตุ
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 17:00 - 21:00 น.
ระบบบริหารจัดการฟาร์มไก่ไข่ ชนะ 2 ฟาร์ม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น (Oracle) 1. นางสาวชลิตา สีลาคต
2. นายณัฐพงษ์ พรหมโคตร
อ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
ระบบบริหารจัดการร้านขายเสื้อผ้า ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านแว๊ะ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 1. นางสาวสุดารัตน์ ละอองทอง
2. นางสาวจันทิมา ศรีสุพโยค
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 17.00 -21.00 น
ระบบบริหารจัดการร้านภูมิสิทธิ์ ก่อสร้าง 1. นางสาวชไมพร เพชรอมรเมธากุล
2. นางสาวเกษฎาพร สละ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการสั่ง-จองผลิตผลทางการเกษตรออนไลน์ กรณีศึกษาสวนบุญมา ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวดาริกา กัปโก
2. นางสาวเชษฐสุดา โสประดิษฐ์
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 17.00 -21.00 น
ระบบบริหารจัดการสินค้าชุมชน 1. นางสาวรัตนาวดี ศิริวัฒนวิบูลย์
2. นางสาววรรณนิภา พลลาภ
3. นางสาวจิราวรรณ นามสง่า
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการสินค้าออนไลน์ สุวิทย์เครื่องจักสาน 1. นายจักรพันธุ์ นันท์โพธิเดช
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 1. นางสาวกาญจนา แสนตลาด
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนอัคคะ(อัคควิทยาคาร)อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 1. นางสาววิชชุดา เบ้าหล่อเพชร
อ.เอกชัย แน่นอุดร 08.30-12.00 น.
ระบบบริหารจัดการหอพักเพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวอภิชญา นาเริง
2. นางสาวกรรณิการ์ กองสิงห์
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการหอพักและที่อยู่อาศัยในเขต ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาววิลาวรรณ หาสอดส่อง
2. นางสาวสุภาวดี พันธ์สระน้อย
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี
ระบบบริหารจัดการหอพักและที่อยู่อาศัยในเขต ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาววิลาวรรณ หาสอดส่อง
2. นางสาวสุภาวดี พันธ์สระน้อย
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี
ระบบบริหารจัดการหอพักและที่อาศัยในเขต ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาววิลาวรรณ หาสอดส่อง
2. นางสาวสุภาวดี พันธ์สระน้อย
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี 8.00-17.00
ระบบบริหารจัดการหัวหน้าภาควิชา คณะการบัญชีและการจัดการ 1. นายชัยวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
อ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถออนไลน์ กรณีศึกษาอู่ร้อยการช่าง ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวสิริรัตน์ สุ่มมาตย์
2. นางสาวละมัย ธรรมไขย์
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 17.00 -21.00 น
ระบบประชาสัมพันธ์ที่พักและจัดการข้อมูลที่พัก ในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวรัฐภรณ์ เทียนไสย
2. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริ
อ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 1. นายสราวุฒิ ทะวงศา
2. นายตรีทิพยนิภา ชื่นบาน
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 17:00 - 21:00 น.
ระบบรับงานร้านบัวขาวดีไซด์ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านบัวขาวดีไซน์ ต.บัวขาว อ.บัวขาว จ.กาฬสินธุ์ 1. นางสาวจุฑารัตน์ บุบผามาลัย
2. นางสาววาสนา แก้วเรือง
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 17.00 -21.00 น
เว็บไซต์หอพักสุขศิริ ลิฟวิ่ง เพลส 1. นายคุณานนต์ คุรุเจริญ
2. นางสาวณัฐนิชา โคตรโย
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
แอพพลิเคชั่นสวัสดีชัยภูมิ 1. นายธนภัทร ศุภธนันณัฎ
อ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU