หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 1(ภาคเรียนที่ 1/2564) กลับหน้าหลัก
ในที่ปรึกษาของอาจารย์
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสำหรับการคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 จากภาพเอกซเรย์ทรวงอก โดยใช้เทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลภาพ 1. นางสาวชลดา บัวจันทร์
2. นางสาวธัญชนก รังแก้ว
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
การพัฒนาเว็บประมูลและซื้อขายไม้ด่าง 1. นางสาวพุทธิชา ทบวงษ์
2. นางสาวจิตรทิวา แก้วสอดส่อง
อ.ยงยุทธ รัชตเวชกุล 9:00
การสร้างกฎความสัมพันธ์ในการจัดการร้านกาแฟ กรณีศึกษา: ร้าน Cafe Amazon บจ.ไทยปรีดาการปิโตรเลียม จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวระวินันท์ พัฒนธนทรัพย์
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 8:00-17:00
ระบบจัดการความปลอดภัยเครือข่ายขององค์กร 1. นางสาวกรรณิกา ประโมสี
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
ระบบเว็บไซต์ตลาดกลางซื้อขายแพ็กเก็ตท่องเที่ยว 1. นาย ชญานันท์ บุญมาเลิศ
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการการขายสินค้า ณ จุดบริการ (POS on Cloud Service) 1. นางสาวพนารัตน์ ศรีพุทธา
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU