หน้าแรก
Bura Flower
แบบฟอร์มเพื่อขอขึ้นสอบโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (Project2) กลับหน้าหลัก
  แบบฟอร์ม ITP2 ภาคเรียนที่ 2/2560
  ระบบจะอนุญาตให้บันทึกข้อมูลได้เฉพาะวัน วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2561
  ขณะนี้หมดเขตส่ง ITP2 แล้ว นั้นหมายความว่านิสิตจะไม่สามารถขึ้นสอบได้ ให้ติดต่อ อ.ที่ปรึกษาด่วน!!