หน้าแรก
Bura Flower
แบบฟอร์มเพื่อขอขึ้นสอบโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (Project2) กลับหน้าหลัก
  แบบฟอร์ม ITP2 ภาคเรียนที่ 1/2564
  ระบบจะอนุญาตให้บันทึกข้อมูลได้เฉพาะวัน วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ถึง วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564
  ขณะนี้หมดเขตส่ง ITP2 แล้ว นั้นหมายความว่านิสิตจะไม่สามารถขึ้นสอบได้ ให้ติดต่อ อ.ที่ปรึกษาด่วน!!