หน้าแรก
Untitled Document
เลือกภาคเรียน/ปีการศึกษา

กลับหน้าหลัก
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (ภาคเรียนที่ 1/2555)
 
ห้องBC521 | BC522 | BC523 | BC524 | BC525 | BC526 | BCพิเศษ | BIT52 | BITพิเศษ | BITพิเศษ | ECOM52 | ECOMพิเศษ | คธ พิเศษ | คธ17จศ81 | คธ17จศ82 | คธ17จศ83 |
       
BC522      
หัวข้อโครงงาน ไฟล์เอกสาร ชื่อผู้ศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
  การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย Android Smartphone - 1. นางสาวอารีวริยา ประทุมตะ
2. นางสาวศิริพร ศรีบุญ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  การใช้โทรศัพท์มือถือควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านอินเตอร์เน็ต 24 1. นางสาวจิระนันท์ แก้วนิคม
2. นายชัยสิทธิ์ แซ่หยิก
อ.ระดม เจือจันทร์
  การประยุกต์ใช้ Android บน VMware ในการเชื่อมต่อ Linux VPN Server 12 1. นางสาวพรพรรณ นิลใย
2. นางสาวมนัสชนก แก้วขาว
อ.ระดม เจือจันทร์
  การประยุกต์ใช้ willing webcam ในการให้บริการกล้องวงจรปิดแบบออนไลน์ 12 1. นางสาวรัชฎาพร แสงพรม
2. นางสาวอมรวรรณ ร่วมชัยภูมิ
อ.ระดม เจือจันทร์
  ระบบ Clound Storage ของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 1. นายกวินท์ ติตะสี
2. นายจตุพล สาลีแสง
3. นายมงคล สมสะอาด
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  ระบบ Clound Storage ของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 1. นายสรศาสตร์ เบิกบาน
อ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
  ระบบบริหารจัดการโครงการบ้านจัดสรร เมธาถีนานนท์ 12 1. นายนิรุต โพธิ์ภูมิ
2. นายธีระวัฒน์ รักษาคำ
อ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
  ระบบบริหารจัดการบุคคลากรออนไลน์ กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดมหาสารคาม 12 1. นายทศพล นิยมพร
2. นายธนวัฒน์ คำภีระ
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ
  ระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น ร้าน ปา ป้า อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 12 1. นางสาวปิยะนุช จำบุญ
2. นางสาวจิดาภา ฟองพา
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
  ระบบบริหารจัดการร้านอาหารออนไลน์ กรณีศึกษา จำหน่ายพิซซ่า ร้าน Panee อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม 11 1. นางสาวจิรดา สุขศิริ
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
  ระบบบริหารจัดการร้านเอนกก่อสร้าง ตำบลเชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ - 1. นางสาวสุชาดา เมืองไทย
อ.ปวรปรัชญ์ หงสากล
  ระบบบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้าหมู่บ้านท่าแร่ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 12 1. นางสาวอมรฉวี จำปาแดง
2. นางสาวศุภัทษร ปัจมิ
อ.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์
  ระบบบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนขนงพระใต้ ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 12 1. นายยุทธการ เครือบนอก
อ.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์
  ระบบบริหารจัดการหอพักหญิงสมบัติศิริ 12 1. นางสาวกมลลักษณ์ มาตาชาติ
2. นางสาวชนาการ ศรีธานี
อ.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์
  ระบบบริหารจัดการหอพักออนไลน์ กรณีศึกษาหอพักหญิงเด่นเจริญแมนชั่น อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม - 1. นางสาวศรัญญา ศรีชมชื่น
2. นางสาวอัจฉรา คันธะรัก
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
  ระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 24 1. นางสาวจีรวรรณ คะโยธา
2. นางสาววารินทร์ หมื่นอภัย
อ.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์
  เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก จ.ยโสธร 12 1. นางสาวรุ่งนภา อภัยนอก
2. นางสาววริญญา ทองกุล
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
  เว็บไซต์โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 18 1. นางสาวธิดาชนก ปุรินันต์
2. นายวิวัฒน์ พิมพ์หิน
3. นายศักดิ์สิทธิ์ ซานอก
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
  สื่อการเรียนรู้ออนไลน์(E-Learning)วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาโรงเรียนคูเมืองวิทยา อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 12 1. นายดนุพล ยศรุ่งเรือง
2. นางสาวโสภิดา ศรีสารคาม
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU