หน้าแรก
Untitled Document
เลือกภาคเรียน/ปีการศึกษา

กลับหน้าหลัก
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (ภาคเรียนที่ 1/2552)
 
ห้อง4ปีกลุ่มพิเศษ | BC491 | BC492 | BC493 | BC494 | BC495 | BC496 | BC497 | BIT49 | ECOM49 | คธ14จศ81 | คธ14จศ82 | คธ14จศ83 | คธ14จศ84 | คธ2ปีกลุ่มพิเศษ |
       
ECOM49      
หัวข้อโครงงาน ไฟล์เอกสาร ชื่อผู้ศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
  การนำเสนอรายงานทางธุรกิจ(ด้วย Maani Chart) 12 1. ภานุ อุคำ
2. วิรัตน์ วงศ์รื่น
อ.เอกชัย แน่นอุดร
  การออกรายงานด้วย JPGraph - 1. ณรงค์ ดอกคำ
อ.เอกชัย แน่นอุดร
  โครงการพัฒนาระบบติดตามศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 24 1. นายณัฐพงษ์ จิตชัย
2. สุนารี พันเสนา
3. ปิยะฉัตร ชาบุญมี
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
  ระบบคลังสินค้าและโปรโมชั่นออนไลน์ กรณีศึกษาร้านภูฟ้า 12 1. ปิยะพร โม้ดา
2. น.ส.วรรณภา สงไพรสน
3. พจนารถ ตั่งรัตนผล
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
  ระบบจัดการองค์ประกอบเว็บไซต์และจัดการสมาชิกออนไลน์ กรณีศึกษาร้านภูฟ้า 24 1. วิรุณ ทะเรืองรัมย์
2. สุพัตรา จิตรเสงี่ยม
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
  ระบบจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านภูฟ้า 24 1. ลัดดาวรรณ มีแก้ว
2. วิสิทธิ์ เขียนเขว้า
3. สุรเดช พรมคำ
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU